Journal of Materials Engineering  2014, Vol. 0 Issue (4): 1-6    DOI: 10.3969/j.issn.1001-4381.2014.04.001
Current Issue | Archive | Adv Search |
Research of Graphene-reinforced Aluminum Matrix Nanocomposites
YAN Shao-jiu, YANG Cheng, HONG Qi-hu, CHEN Jun-zhou, LIU Da-bo, DAI Sheng-long
Center of Graphene Reinforced Metal Matrix Composites, Beijing Institute of Aeronautical Materials, Beijing 100095, China
AVIC Beijing Institute of Aeronautical Materials Address: P.Q.Box 81-44,Beijing 100095,China
Tel: +8610-62496276 E-mail: matereng@biam.ac.cn
Powered by Beijing Magtech Co. Ltd