E-玻纤/环氧树脂预浸料固化动力学及其动态热力学性能

张成林, 董抒华, 李丽君, 田龙雨, 谭洪生

材料工程 ›› 2020, Vol. 48 ›› Issue (9) : 152-157.

PDF(2454 KB)
PDF(2454 KB)
材料工程 ›› 2020, Vol. 48 ›› Issue (9) : 152-157. DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2019.000865
研究论文

E-玻纤/环氧树脂预浸料固化动力学及其动态热力学性能

    {{javascript:window.custom_author_cn_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_CN}}
作者信息 +

Curing kinetic and dynamic thermodynamic properties of E-glass fiber/epoxy resin prepreg

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2020, 48(9): 152-157 https://doi.org/10.11868/j.issn.1001-4381.2019.000865
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2020, 48(9): 152-157 https://doi.org/10.11868/j.issn.1001-4381.2019.000865
中图分类号:

参考文献

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(2454 KB)

Accesses

Citation

Detail

段落导航
相关文章

/