g-C3N4/CeO2/BiOBr三相复合材料的制备及其可见光催化降解RhB性能
蔡文宇, 刘成宝, 陈丰, 钱君超, 许小静, 孟宪荣, 陈志刚
Preparation of g-C3N4/CeO2/BiOBr composite and its photocatalytic degradation property for RhB under visible light
Wenyu CAI, Chengbao LIU, Feng CHEN, Junchao QIAN, Xiaojing XU, Xianrong MENG, Zhigang CHEN
材料工程 . 2023, (2): 131 -140 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2021.000786