LiTaO3颗粒增韧Al2O3陶瓷复合材料的制备与性能
刘艳改, 周玉, 贾德昌
Fabrication and Properties of Alumina Ceramics Toughened by Lithium Tantalate Particles
LIU Yan-gai, ZHOU Yu, JIA De-chang
材料工程 . 2002, (6): 40 -42 .