Al2O3粉粒度对硅溶胶涂料及陶瓷型壳性能的影响
姚建省, 李志宏, 唐定中, 刘晓光, 肖克
Effect of Particle Size of Al2O3 Powder on Property of Silica Sol Slurry and Ceramic Shell
YAO Jian-sheng, LI Zhi-hong, TANG Ding-zhong, LIU Xiao-guang, XIAO Ke
材料工程 . 2009, (7): 23 -27 .