DD6单晶精铸薄壁试样定向凝固过程数值模拟
杨亮, 李嘉荣, 金海鹏, 谢洪吉, 韩梅, 刘世忠
Numerical Simulation on Directional Solidification Process of DD6 Single Crystal Superalloy Thin-walled Specimen
YANG Liang, LI Jia-rong, JIN Hai-peng, XIE Hong-ji, HAN Mei, LIU Shi-zhong
材料工程 . 2014, (11): 15 -22 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2014.11.003