Al-7Sn-1.1Ni-Cu-0.2Ti轴承合金微观组织与力学性能
樊振中, 熊艳才, 陆政, 孙刚, 王胜强
Microstructures and Mechanical Properties of Al-7Sn-1.1Ni-Cu-0.2Ti Bearing Alloy
Zhen-zhong FAN, Yan-cai XIONG, Zheng LU, Gang SUN, Sheng-qiang WANG
材料工程 . 2017, (6): 8 -16 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2016.001029