135°ECAP+旋锻变形工业纯钛的热稳定性研究
宋小杰, 杨西荣, 刘晓燕, 赵西成, 罗雷
Thermal Stability of Commercially Pure Ti Processed by 135°ECAP and Swaging
Xiao-jie SONG, Xi-rong YANG, Xiao-yan LIU, Xi-cheng ZHAO, Lei LUO
材料工程 . 2017, (6): 49 -54 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2015.000872