Zn对铸态Mg-Y-Nd-Zr合金组织和力学性能的影响
苏再军, 杨树忠, 刘楚明, 杨新华, 刘先兰
Effects of Zn on Microstructure and Mechanical Properties of As-cast Mg-Y-Nd-Zr Alloys
Zai-jun SU, Shu-zhong YANG, Chu-ming LIU, Xin-hua YANG, Xian-lan LIU
材料工程 . 2017, (9): 116 -122 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2015.000649