Ce对Al-Zn-Mg-Cu合金亚快速凝固铸造组织的影响
黄高仁, 孙乙萌, 张利, 刘玉林
Effect of Ce on Casting Structure of Near-rapidly Solidified Al-Zn-Mg-Cu Alloy
Gao-ren HUANG, Yi-meng SUN, Li ZHANG, Yu-lin LIU
材料工程 . 2017, (11): 102 -107 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2016.000771