Y2O3对W-4.9Ni-2.1Fe合金摩擦磨损行为的影响
张雪辉, 周亮亮, 李晓闲, 张陈增, 王成, 章标, 陈颢, 梁彤祥
Effect of Y2O3 on Friction and Wear Behavior of W-4.9Ni-2.1Fe Alloy
Xue-hui ZHANG, Liang-liang ZHOU, Xiao-xian LI, Chen-zeng ZHANG, Cheng WANG, Biao ZHANG, Hao CHEN, Tong-xiang LIANG
材料工程 . 2017, (11): 115 -121 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2016.001381